Formuláře ke stažení  

Matrika

Dotazník uzavření manželství    pdf 
Žádost o vydání osvědčení - snoubenci     pdf 
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu doc    

Majetek města, nájemní byty, Dům s pečovatelskou službou v Podivíně

Zásady pro poskytování bytu v DZU doc    
Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - jednotlivec doc    
Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - dvojice doc    
Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně I. doc    
Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně II. doc    
Žádost o pronájem startovacího bytu v majetku města Podivína doc    
Žádost o pronájem nájemního bytu v majetku města Podivína doc    

Stavební úřad - žádosti

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pro zápis stavby do katastru nemovitostí doc    
Rozhodnutí na umístění stavby doc    
Rozhodnutí o změně využití území doc    
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území doc    
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků doc    
Rozhodnutí o ochranném pásmu doc    
Společné územní rozhodnutí a stavební povolení doc    
Územní souhlas doc    
Ohlášení stavby doc    
Stavební povolení doc    
Oznámení stavebního záměru certifikované AI doc    
Oznámení o užívání stavby doc    
Vydání kolaudačního souhlasu doc    
Povolení předčasného používání stavby doc    
Oznámení změny v užívání stavby doc    
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení doc    
Kolaudační rozhodnutí doc    
Dodatečné povolení stavby doc    
Povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu doc    

Správa pozemků - žádosti

Pronájem pozemku doc    
Prodej pozemku doc    
Smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku obce; souhlas se ZÚR/ÚS na umístění stavby/umístěním ohlášené stavby doc    
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace; rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením vjezdu doc    

Místní poplatky

Přiznání k MP za odpady - osoba doc    
Přiznání k MP za odpady - nemovitost doc    
Žádost o vrácení přeplatku za MP za odpady    pdf 
Přiznání k MP ze psů - přihláška psa    pdf 
Přiznání k MP ze psů - odhlášení psa    pdf 


 


Nahoru © 2017 Město Podivín | design by  program by